مزایای استفاده از PLC مزایای استفاده از PLC

تغییر در سیستم کنترل با تغییر در نرم افزار برنامه کنترل به سهولت امکان پذیر است. کوچک شدن ابعاد سیستم کنترل.

ادامه مطلب
معایب PLC معایب PLC

تکنولوژی جدیدتر و نیاز به افراد متخصص تر.

ادامه مطلب