موتورهاي پله اي موتورهاي پله اي

موتورهاي پله اي نمونه اي از موتورهاي الکتریکی هستند که بدون استفاده از فیدبک امکان کنترل سرعت و تنظیم موقعیت حرکتی را در اختیار ماقرار می دهند . با تحریک ورودي توسط پالس موتور به اندازه چند درجه حول محور خود دوران می کند . در حقیقت یک موتور پله اي پالس الکتریکی را به حرکت مکانیکی تبدیل می کند . عملکرد اصلی یک موتور پله اي به شفت موتور اجازه می دهد تا به اندازه زاویه اي دقیق مطابق پالس هاي الکتریکی ارسالی به موتور بچرخد ، از آنجا که شفت موتور فقط به اندازه زاویه طراحی شده هنگام ارسال پالس الکتریکی حرکت
می کند ، می توان با کنترل پالس هاي الکتریکی ارسالی موقعیت و سرعت را کنترل کرد . گشتاور نگهداري به موتورهاي پله اي این اجازه را می دهد که موقعیت خود را هنگام توقف بطور محکم حفظ کنند . موتور پله اي عموما در موقعیت توقف بدون انرژي باقی می ماند و هنگامی که تغذیه موتور به کلی قطع شود بصورت مغناطیسی در موقعیت قبلی خود قفل می شود .